Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα "Μαθητεία"

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ γράμματα (όπου εφαρμόζεται).
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
1. Στοιχεία επιχείρησης - Έδρα
Επωνυμία  :
 
Διακριτικός Τίτλος  :
 
Διεύθυνση (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
Τ.Κ.  :
 
Πόλη  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 
Τηλέφωνο  :
 
διεύθυνση e-Mail  :
   
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Ενδιαφέρον συμμετοχής στη μαθητεία  :
Αριθμός Εργαζομένων :
Έτος Ίδρυσης :
Παρατηρήσεις :
2. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
Τηλέφωνο (κινητό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   

3. Υποκατάστημα


«Με την υποβολή της παρούσας αίτησης συναινώ και συγκατατίθεμαι στο δικαίωμα της ΚΕΕΕ για χρήση, επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων που έχω υποβάλλει σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και περί διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών».

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την πολιτική απορρήτου ΚΕΕΕ και τους όρους και προϋποθέσεις.

Ελέγξτε την ορθότητα των προς υποβολή στοιχείων σας και εφόσον είναι όλα σωστά, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις των στοιχείων σας.